Skip to content

UVJETI I ODREDBE

Uvjeti M.D.NATURA d.o.o. korištenje web stranice

Vaš pristup ovoj web stranici i svim informacijama koje se ovdje nalaze podliježu ovim uvjetima i odredbama. Smatrat će se da ste dali svoj pristanak na sljedeće pravne uvjete svaki put kada koristite ovu web stranicu nakon učitavanja početne stranice:

• Ovime prihvaćate i podliježete hrvatskom zakonu kao jedinom mjerodavnom pravu za tumačenje, primjenu i pravne posljedice u vezi sa svim dopuštenjima, ograničenjima i uvjetima korištenja ove web stranice. Svi zahtjevi i sporovi proizašli iz korištenja ove web stranice ili u vezi s istom rješavat će se isključivo pred hrvatskim sudovima. M.D NATURA d.o.o. ne jamči da je materijal sadržan na ovoj web stranici prikladan ili dostupan korisnicima na određenim lokacijama, tj. neće biti odgovoran za pristup materijalu od strane posjetitelja ove web stranice. U svakom slučaju smatra se da se svako korištenje ove web stranice uvijek vrši prema vlastitom nahođenju korisnika, odnosno uz dopuštenje zakonskog zastupnika (staratelja), kada je to potrebno, i u ime osoba čiji su podaci povezani s određenim IP adresama.

• M.D NATURA d.o.o. ili s njome povezane osobe posjeduju autorska i druga srodna prava, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, na cjelokupan sadržaj ove web stranice i sva su ta prava pridržana ili pravilno ustupljena.

• Sve informacije sadržane na ovoj web stranici su isključivo informativne prirode i ne smiju se neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim osobama. Informacije o određenim proizvodima i uslugama na ovoj web stranici podliježu određenim ograničenjima.

• Podaci koje M.D.NATURA d.o.o. objavljuje na ovoj web stranici smatra se točnim i pouzdanim u trenutku kada je postavljen. Međutim, M.D.NATURA d.o.o. skreće Vam pozornost na činjenicu da ponekad informacije koje se nalaze na ovoj web stranici možda nisu u potpunosti točne, istinite ili pouzdane u trenutku kada korisnik koristi web stranicu. Podaci navedeni na web stranici ne mogu se smatrati čvrstom osnovom za donošenje važnih osobnih ili poslovnih odluka. Time ste suglasni da M.D.NATURA d.o.o. neće biti odgovoran za neispunjavanje vaših potencijalnih očekivanja. M.D NATURA d.o.o. neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, bilo kakve gubitke ili troškove proizašle iz korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija dostupnih na ovoj web stranici.

• M.D NATURA d.o.o. može u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ažurirati ili promijeniti bilo koje podatke pohranjene na ovoj web stranici.

• Posjetitelji ove web stranice trebaju biti svjesni da slanje privatnih poruka putem e-pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj isporuci. M.D NATURA d.o.o. neće biti odgovoran za sigurnost i privatnost poruka. S tim u vezi, ima pravo reproducirati, koristiti, raspolagati i distribuirati ih trećim stranama bez ograničenja, te će, prema vlastitom nahođenju, koristiti ideje, nacrte, iskustvo ili druge oblike znanja sadržane u takvim porukama za bilo koje svrhu bez pružanja bilo čega zauzvrat.

Svaka reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili pozadine web stranice plavalaguna.com, pojedinačnih elemenata web stranice, dizajna logotipa i robnih marki Hotela Natura ili bilo kojeg drugog grafičkog, verbalnog ili figurativnog sadržaja objavljenog na ovoj web stranici strogo je zabranjena bez izričitu pisanu suglasnost M.D. NATURA d.o.o.

Pravila zaštite podataka i korištenja kolačića prikazana su u posebnim dokumentima dostupnim na ovoj web stranici: Politika privatnosti i Politika kolačića